ULAŞIM YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı

 Adres

 Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 5 A-Blok  Yenimahalle / ANKARA

 Telefon

 0(312) 507 13 18

 

 

 

MİSYONU

Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı olarak, toplu ulaşımda, etkin, verimli, çevre dostu ve şehir estetiğini esas alan bir yaklaşımla orta ve uzun vadeli planlar yapmak ve bu planlara uygun projeler hazırlamak ve yürütmektir. 

VİZYONU

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yer alan Başkentimizdeki ulaşımın sürdürülebilirliğini devam ettirmek için insan odaklı ulaşım projeleri yapmak, projelere kaynak ve finansman olanaklarını araştırmak, planlar geliştirmek ve yapılmakta olan yatırımların planlanan projeler ışığında gerçekleştirilmesini sağlamak.

DEĞERLER

 • Sürekli Gelişim, Kalite ve Verimlilik

 • İnsan Odaklılık/Vatandaş Memnuniyeti
 • Disiplinler arası İnsan Kaynağı
 • Teknolojik Gelişmelere Adaptasyon
 • Sürdürülebilir Yenilikçi Çözümler
 • Yenilikçilik
 • Kamusal ve Sosyal Sorumluluk Sahibi Olma,
 • Kamusal Kültür Sahibi Olma,
 • Araştırmayı ve Geliştirme, Düşünmeyi Teşvik Etme.

İLKELER

 • Kaynakların etkin kullanıldığı çıktıları özgün sistem, süreç, uygulamalar tasarlamak,

 • Kamuda yeni ve yaşam kalitesi yükselten değer ve fikirler oluşturmak,
 • Ulaşım alanındaki sorunları en hızlı ve kaliteli, bütüncül yollar ile çözmek,
 • İnsan odaklı çalışmalarda bulunmak,
 • Yeni yöntem, uygulama ve gelişmelere açık olmak,
 • Küresel ve yerel ölçekteki gelişmeleri takip etmek,
   

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Toplu ulaşımda, etkin, etkili, verimli, çevre dostu ve şehir estetiğini esas alan bir yaklaşımla orta ve uzun vadeli planlar yapmak ve bu planlara uygun projeler hazırlamak ve yürütmek.
2. Plan ve projelerin hazırlanmasında gerektiğinde üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ve odalarla iş birliği yapmak.
3. Kuruluşun yetki, görev ve sorumlulukları dâhilinde ulaşım ana planının hazırlanmasında Belediye Başkanlığı ile iş birliği yapmak.
4. Toplu taşıma alanında dünyadaki ulaşım teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu alandaki iyi örnekleri üst yönetime raporlamak.
5. Kuruluşun faaliyet alanına giren konularda finansman sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla (fonlar, bankalar dâhil) fon, hibe ve kredi olanaklarını araştırmak, bu kapsamda görüşmeler yapmak, anlaşma ve sözleşmeler hazırlamak ve yürütmek.
6. Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerine ilişkin günümüz teknolojilerine uygun teknik araştırmalar yaparak alternatif sistem hatlarını ve ön projelerini hazırlamak.
7. Raylı ve kablolu toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve milli kaynaklardan temin edilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
8. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla anketler yapmak, kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantılar organize etmek.
9. Toplu taşımayla ilgili konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
10. Yeni hizmet fırsatlarını belirleyerek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

 

BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN BİLGİLER

Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarih ve 553 sayılı kararı ile EGO Genel Müdürlüğümüz İdare Encümenine vermiş olduğu yetki gereğince 10.09.2019 tarih ve 2019/56 sayılı İdari Encümen kararı doğrultusunda kurulmuş olup Ar-Ge Şube Müdürlüğü ve Projeler Şube Müdürlüğü olmak üzere faaliyetlerini sürdürmüktedir. Şube müdürlüklerine bağlı şeflikler ise;

1) Ar-Ge Şube Müdürlüğü;

a. Etüt ve Uygulama Şefliği,

b. İdari ve Yazı İşleri Şefliği,

2) Projeler Şube Müdürlüğü;

a. Kaynak Oluşturma Şefliği,

b. Proje Yönetim Şefliği,

Temel Politikalar ve Öncelikler

1. Ulaşıma ilişkin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı bir vizyon ile sürdürülebilirlik esaslı verimliliğin artmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni teknolojileri incelemek ve hizmetlerde katma değer yaratacak değişikliklerin oluşumuna katkı vermek, yeni ve farklı fikirler oluşturmak.
2. Yaşam kalitesi ve refahı artırmak için yeni fikirler geliştirmek adına yeni ürün ve yöntem araştırmaları yapmak.
3. Kentsel mekânda yapılan uygulamalarda etkinlik, verimlilik, çeşitlilik uygulamalarını kolaylaştırıcı yeni yöntem ve uygulamalar araştırmak.
4. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde gelecekte olması hedeflenen ulaşım yatırımlarını genel çerçevesi ile ifade etmek, ulaşım talepleri doğrultusunda yatırımlara yön verecek analiz çalışmalarını gerçekleştirmek.
5. Müdürlük bünyesinde yapılan faaliyetlerin yazışmalarını yapmak ve bunların dosya ve arşivlemesini yapmak.
6. Belediye’nin yürüttüğü faaliyetler kapsamında Ar-Ge alanlarının belirlenmesinde Belediye’nin iç ve dış kapsamından gelen bilgilerin analizlerini yapmak,
7. Daire Başkanı’nın ve üst yönetimin onayı alınarak dış paydaşlarla iş birliklerinin kurulmasını sağlamak,
8. Bilimsel ve teknolojik belirsizliklere odaklanan, çıktıları özgün bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler gerçekleştirmek,
9. Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu bilginin ulaşımla ilgili yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanmak.
10. Yurt içi ve Yurt dışında oluşan bilgi ve birikim ve yeniliklerin paylaşıldığı platformlarda bulunmak ve söz konusu bilgilerden yararlanarak stratejik kararlar üretmek.
11. Gerektiğinde “paket proje” satın almak, yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya yazılmış projeleri satın almak, bedelini ödemek,
12. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Ar – Ge kültürünü kazandırmak,
13. Ar-Ge şube müdürlüğünde görevli olan personelin eğitim gereksinimlerini gidermek,
14. Yurtiçi ve Yurtdışı diğer yerel yönetim birimleri, üniversite ve kamu kurumları ile ortak ilişki projeleri düzenlemek,
15. AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak; gerektiğinde, yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak,
16. Toplu taşıma hizmetinin gelişmesine katkı verecek raylı sistemlerin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
17. Yaya ve bisiklet ulaşımının yaygınlaştırılması projelerinde bulunmak.
18. Ulaşım yatırımlarına yön verebilmek için ulaşım planlama çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
19. Ulaşım ana planı doğrultusunda ulaşım projeleri araştırma ve geliştirmek,
 

geri